مخفف RFM

RFM

RFM مخفف کلمه است تازگی، فراوانی، پولی.

تازگی، فراوانی و ارزش پولی معیار بازاریابی است که برای تجزیه و تحلیل و شناسایی ارزشمندترین مشتریان بر اساس رفتار خرج کردن آنها استفاده می شود. از RFM می توان برای پیش بینی، اولویت بندی و هدایت تعاملات آینده برای افزایش ارزش طول عمر مشتری استفاده کرد.CLV) با تسریع و افزایش خرید. همچنین می‌تواند برای تعریف بهتر مشتری ایده‌آل یا مشتریان هدف با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی یا شرکتی مشابه استفاده شود.