مخفف ROAS

ROAS

ROAS مخفف عبارت است بازگشت هزینه های تبلیغاتی.

یک شاخص عملکرد کلیدی بازاریابی که میزان درآمد کسب شده را به ازای هر دلار هزینه شده برای تبلیغات اندازه گیری می کند. مانند بازگشت سرمایه (ROI)، ROAS بازده سرمایه گذاری پول سرمایه گذاری شده در تبلیغات دیجیتال یا سنتی را اندازه گیری می کند. ROAS را می توان با کل بودجه بازاریابی، شبکه تبلیغاتی، تبلیغات خاص، هدف گذاری، کمپین ها، خلاقیت ها و موارد دیگر اندازه گیری کرد.