مخفف ROI

ROI

ROI مخفف کلمه است بازگشت سرمایه گذاری.

یک معیار عملکرد که سودآوری را اندازه گیری می کند و با استفاده از فرمول ROI= (درآمد – هزینه) / هزینه محاسبه می شود. ROI می تواند به شما کمک کند تا تعیین کنید که آیا یک سرمایه گذاری بالقوه ارزش هزینه های اولیه و مداوم را دارد یا اینکه آیا سرمایه گذاری یا تلاش باید ادامه یابد یا خاتمه یابد.