مخفف ROTI

روتی

ROTI مخفف کلمه است بازگشت سرمایه در فناوری.

مشابه بازگشت سرمایه (ROI)، این مدت زمانی است که سرمایه گذاری در فناوری یا مجوز نرم افزار طول می کشد تا میزان درآمدی را که برای پیاده سازی آن هزینه شده است، بازگرداند. مثال: سرمایه گذاری در این پلتفرم برای مشتری متوسط ​​۷ ماه ROTI دارد. همچنین می توان آن را در درصد افزایش درآمد حاصل از آن اندازه گیری کرد