مخفف RPA

آفریقای جنوبی

RPA مخفف کلمه است اتوماسیون فرایند روباتیک.

فناوری اتوماسیون فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر روبات های نرم افزاری استعاری یا هوش مصنوعی (AI) و/یا کارگران دیجیتال.