مخفف های RTB

RTB

RTB مخفف کلمه است مناقصه در زمان واقعی.

روش و فناوری که به وسیله آن موجودی تبلیغاتی بر اساس هر نمایش حراج، خرید و فروش می شود.