مخفف SDR

SDR

SDR مخفف عبارت است نماینده توسعه فروش.

نقش فروش که مسئول توسعه روابط و فرصت های تجاری جدید است.