مخفف SEM

SEM

SEM مخفف عبارت است بازاریابی موتور جستجو.

شکلی از بازاریابی آنلاین که شامل ارتقای وب سایت ها از طریق افزایش دید آنها در صفحات نتایج موتورهای جستجو می شود (SERP ها) در درجه اول از طریق تبلیغات پولی.