مخفف SERP

SERP

SERP مخفف کلمه است صفحه نتایج موتور جستجو.

صفحه ای که هنگام جستجوی یک کلمه کلیدی یا عبارت خاص در موتور جستجو در آن قرار می گیرید. SERP تمام صفحات رتبه بندی را برای آن کلمه کلیدی یا اصطلاح فهرست می کند.