مخفف SLC

SLC

SLC مخفف عبارت است تعهد در سطح خدمات.

یک شکل گسترده تر و کلی تر از an SLA. این دو با هم تفاوت دارند زیرا یک SLA دو طرفه است و شامل دو تیم است. در مقابل، یک SLC یک تعهد یک جهته است که مشخص می کند یک تیم چه چیزی را می تواند مشتریان خود را در هر زمان مشخص تضمین کند.

منبع: سرزمین رایانه می