مخفف SMB

SMB

SMB مخفف کلمه است مشاغل کوچک و متوسط.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ​​سازمان‌هایی هستند که اندازه خاصی دارند، یا تعداد کارمندان یا درآمد سالانه. اگر با تعداد کارمندان سنجیده شود، کسب و کارهای کوچک آنهایی هستند که کمتر از 100 کارمند دارند و شرکت های متوسط، سازمان هایی با 100 تا 999 کارمند هستند. اگر به طور متناوب با درآمد سالانه اندازه گیری شود، آنها سازمان هایی با درآمد سالانه کمتر از 50 میلیون دلار و سازمان هایی با اندازه متوسط ​​یا سازمان هایی هستند که بیش از 50 میلیون دلار اما کمتر از یک میلیارد دلار درآمد دارند. مخفف SME توسط خارج از ایالات متحده استفاده می شود.