مخفف SME

EMS

SME مخفف عبارت است شرکت های کوچک و متوسط.

در اتحادیه اروپا، شرکت‌های کوچک و متوسط ​​سازمان‌هایی هستند که اندازه مشخصی دارند که با تعداد کارمندان اندازه‌گیری می‌شود. مشاغل کوچک کمتر از 50 کارمند دارند و شرکت های متوسط ​​بیش از 50 نفر اما کمتر از 250 کارمند دارند. مخفف SMB در ایالات متحده استفاده می شود و در توضیح متفاوت است.