مخفف SOV

SOV

SOV مخفف کلمه است اشتراک صدا.

یک مدل اندازه گیری در بازاریابی و تبلیغات سهم صدا درصد هزینه های رسانه ای یک شرکت را در مقایسه با کل هزینه های رسانه ای برای محصول، خدمات یا دسته بندی در بازار اندازه گیری می کند.