مخفف SPF

SPF

SPF مخفف عبارت است چارچوب خط مشی فرستنده.

چارچوب خط مشی فرستنده یک پروتکل احراز هویت ایمیل است که برای تشخیص جعل دامنه ارسال از یک سرویس ارسال غیرمجاز یا آدرس IP در طول تحویل ایمیل طراحی شده است.