مخفف SQL

SQL

SQL مخفف آن است سرب واجد شرایط فروش.

یک مشتری بالقوه که از طریق خط لوله فروش - از سرنخ واجد شرایط بازاریابی تا سرنخ مورد قبول فروش - به موقعیتی رسیده است که تیم فروش اکنون می تواند روی تبدیل آنها به یک مشتری فعال کار کند.

منبع: گارتنر

SQL

SQL مخفف آن است زبان پرسوجوی ساختاری.

زبانی که در برنامه نویسی استفاده می شود و برای مدیریت داده های نگهداری شده در یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای یا برای پردازش جریانی در یک سیستم مدیریت جریان داده رابطه ای طراحی شده است. نحو و کتابخانه توابع مرتبط ممکن است بین پلتفرم های پایگاه داده متفاوت باشد.