مخفف SSP

SSP

SSP مخفف عبارت است پلت فرم سمت تامین.

پلتفرم سمت فروش، SSP پلتفرمی است که ناشران را قادر می سازد تا موجودی تبلیغاتی خود را مدیریت کنند، آن را با تبلیغات پر کنند، پاسخ را پیگیری کنند و درآمد دریافت کنند.