مخفف TXT

TXT

TXT مخفف عبارت است ضبط متن.

رکوردهای TXT نوعی رکورد سیستم نام دامنه (DNS) است که حاوی اطلاعات متنی برای منابع خارج از دامنه شما است. شما این رکوردها را به تنظیمات دامنه خود اضافه می کنید. آنها اغلب برای تأیید مالکیت دامنه و تنظیم سوابق احراز هویت ایمیل استفاده می شوند.