کلمات اختصاری URL

URL

URL مخفف آن است یاب منبع یکسان.

شکلی از شناسه منبع جهانی (URI) که آدرسی را تعریف می کند که با استفاده از پروتک شبکه بر روی یک الگوریتم دسترسی نگاشت می شود.