مخفف WOM

خانم

WOM مخفف کلمه است دهان به دهان.

شفاهی زمانی است که یک مصرف کننده یا کسب و کار برند دیگری را به طور داوطلبانه در یک مکالمه یک به یک یا به صورت عمومی از طریق رسانه های اجتماعی یا یک سایت آنلاین دیگر تبلیغ می کند. WOM به طور مداوم یک محرک پیشرو در فروش است زیرا منشأ آن از منابع قابل اعتمادی است که (معمولاً) برای انتشار این کلمه پاداشی دریافت نمی کنند.