مخفف های XML

XML

XML مخفف عبارت است زبان نشانه گذاری توسعه پذیر.

یک زبان نشانه گذاری که برای رمزگذاری داده ها در قالبی استفاده می شود که هم برای انسان قابل خواندن و هم توسط ماشین قابل خواندن باشد.