مخفف YMYL

YMYL

YMYL مخفف کلمه است پول شما یا زندگی شما.

محتوای پول یا زندگی شما (YMYL) نوعی از اطلاعات است که اگر به صورت نادرست، نادرست یا فریبنده ارائه شود، می تواند مستقیماً بر خواننده تأثیر بگذارد. شادی، سلامتی، امنیت یا ثبات مالی.

به عبارت دیگر، ریسک برای این نوع محتوا زیاد است. اگر یک صفحه YMYL با توصیه های بد یا اطلاعات بد ایجاد کنید، می تواند زندگی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

گوگل این محتوا را بسیار بسیار جدی می گیرد. کارشناسان با تخصص مرتبط نیاز به نوشتن محتوای YMYL دارند.

منبع: سمرش