مهار زمان های بی سابقه ای برای تغییر شکل نحوه کار ما

در ماه های اخیر در نحوه کار آن چنان تغییر ایجاد شده است که ممکن است برخی از ما بلافاصله متوجه انواع نوآوری هایی که قبلاً در حال افزایش بودند قبل از بروز همه گیر جهانی شود. به عنوان بازاریاب ، فناوری محل کار همچنان ما را به عنوان یک تیم نزدیک می کند تا بتوانیم در این اوقات پرتنش به مشتریان خود خدمت کنیم ، حتی در حالی که در زندگی خود به چالش ها می پردازیم. صادق بودن با مشتری مهم است ، مانند