بازارهای Signkick: آوردن بیلبوردهای تبلیغاتی به نسل "کلیک برای خرید"

صنعت تبلیغات Out of Home یک صنعت عظیم و پردرآمد است. در این عصر بهم ریختگی دیجیتال ، برقراری ارتباط با مصرف کنندگان هنگامی که "در حال حرکت" در فضاهای عمومی هستند هنوز ارزش فوق العاده ای دارد. بیلبوردها ، پناهگاه های اتوبوس ، پوسترها و تبلیغات حمل و نقل همه بخشی از زندگی روزمره مصرف کنندگان است. آنها فرصتهای بی شماری را برای پخش واضح پیام برای مخاطبان مربوطه بدون رقابت برای جلب توجه در میان هزاران تبلیغ دیگر فراهم می کنند. اما همیشه آسان نیست