چگونه اتخاذ یک رویکرد آگاهانه به هوش مصنوعی مجموعه داده های جانبدارانه را کاهش می دهد

راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی برای اثربخشی به مجموعه داده ها نیاز دارند. و ایجاد این مجموعه داده ها مملو از یک مشکل سوگیری ضمنی در سطح سیستماتیک است. همه مردم از تعصبات (اعم از خودآگاه و ناخودآگاه) رنج می برند. سوگیری ها می تواند به هر شکلی باشد: جغرافیایی، زبانی، اجتماعی-اقتصادی، جنسیتی و نژادپرستانه. و این سوگیری های سیستماتیک در داده ها ذخیره می شوند، که می تواند منجر به محصولات هوش مصنوعی شود که تعصب را تداوم و بزرگ می کند. سازمانها برای کاهش نیاز به یک رویکرد آگاهانه دارند