چرا تیم های فروش و بازاریابی به Cloud ERP نیاز دارند

رهبران بازاریابی و فروش از اجزای اصلی در درآمد شرکت هستند. بخش بازاریابی نقش مهمی در ارتقا the تجارت ، جزئیات ارائه آن و ایجاد تمایزات آن دارد. بازاریابی همچنین علاقه به محصول ایجاد می کند و منجر یا چشم انداز می شود. در كنسرت ، تیم های فروش بر روی تبدیل آینده نگر به مشتری پرداخت می كنند. عملکردها برای موفقیت کلی یک کسب و کار کاملاً در هم تنیده و حیاتی هستند. با توجه به تأثیر فروش و بازاریابی در