نکات و بهترین روش ها برای تست ادغام Salesforce

تست Salesforce به شما کمک می کند ادغام ها و ویژگی های سفارشی Salesforce خود را با سایر برنامه های سازمانی تأیید کنید. یک تست خوب همه ماژول های Salesforce را از حساب ها به Lead ، از فرصت ها به گزارش ها ، و از کمپین ها تا مخاطبین پوشش می دهد. همانطور که در تمام آزمون ها وجود دارد ، یک روش خوب (موثر و کارآمد) برای انجام تست Salesforce و یک روش بد وجود دارد. بنابراین ، آزمایش خوب Salesforce چیست؟ از ابزارهای تست درست استفاده کنید - تست Salesforce