چرا فروش و بازاریابی در حوزه باید فراتر از CRM سنتی باشد؟

همانطور که جهان با ظهور فناوری به طور فزاینده ای غیر شخصی می شود - رسانه های اجتماعی ، گفتگوی ویدئویی و غیره ، فرصتی خود را به روشی کاملاً واقعی ارائه داده است. مفهومی که زمانی طبیعی ، شهودی به وجود آمده بود و تقریباً همانطور که پس از تفکر وجود داشت ، به سازگاری ناخوشایند و گران قیمت تری تبدیل شد. قرار گرفتن در مقابل افرادی که می خواهید با آنها رابطه برقرار کنید. به نظر می رسد یک تصور کاملاً واضح است ، اما واقعیت است