چگونه بازاریابان خارج از کشور در چین موفق می شوند

در سال 2016 ، چین یکی از پیچیده ترین ، جذاب ترین و دیجیتالی ترین بازارهای جهان بود ، اما با ادامه ارتباط جهانی به صورت جهانی ، فرصت های موجود در چین برای شرکت های بین المللی بیشتر در دسترس خواهد بود. برنامه آنی اخیراً گزارشی درباره حرکت موبایل منتشر کرده و چین را به عنوان یکی از بزرگترین عوامل رشد درآمد فروشگاه های برنامه برجسته کرده است. در همین حال ، اداره فضای مجازی چین دستور داده است که فروشگاه های برنامه باید در دولت ثبت نام کنند