چگونه می توان از گزارش تبدیل جدید AdWords بیشترین بهره را برد

کدام یک را ترجیح می دهید: تبلیغات دیجیتالی جلب توجه کننده که 1,000 بازدید از وب سایت را به خود جلب می کند؟ یا همان عملکرد کند که تاکنون فقط 12 کلیک دریافت کرده است؟ سوال ترفندی است. جواب هیچکدام نیست. حداقل تا زمانی که بدانید چه تعداد از آن بازدیدکنندگان تبدیل شده اند. یک تبلیغ فوق العاده هدفمند و در نتیجه انجام دوازده اقدام واجد شرایط تبدیل ، ده برابر ارزش بیشتری دارد از تبلیغی که صدها بازدید کننده بی صلاحیت را جذب می کند و تبدیل نمی کنند. در یک دنیا