پنج راه برای تزریق فرهنگ در استراتژی بازاریابی شما

اکثر شرکت ها فرهنگ خود را در مقیاس وسیع تری می بینند و کل سازمان را پنهان می کنند. با این حال ، مهم است که فرهنگ تعریف شده سازمان خود را در کلیه عملیات داخلی از جمله تیم بازاریابی خود اعمال کنید. این نه تنها استراتژی های شما را با اهداف کلی شرکت شما همسو می کند ، بلکه استانداردی را برای سایر دپارتمان ها ایجاد می کند. در اینجا چند روش وجود دارد که استراتژی بازاریابی شما می تواند فرهنگ کلی سازمان شما را منعکس کند: 1- تعیین یک رهبر فرهنگی.