9 ابزار بازاریابی برای کمک به شما در ایجاد سریع محتوای بهتر وبلاگ

بازاریابی محتوا چه فایده ای دارد؟ آیا این فقط تولید محتوای عالی و تبلیغ آن از طریق چندین کانال برای جلب توجه مخاطبان است؟ خوب این بزرگترین قسمت است. اما بازاریابی محتوا خیلی بیشتر از اینهاست. اگر رویکرد خود را به این اصول محدود کنید ، تجزیه و تحلیل را بررسی می کنید و متوجه می شوید که محتوا بازدید قابل توجهی را جلب نکرده است. ClearVoice از 1,000 بازاریاب نظرسنجی کرده است تا بفهمد بزرگترین چالش های محتوایی چیست.