آیا هنوز به مارک نیاز داریم؟

مصرف کنندگان تبلیغات را مسدود می کنند ، ارزش نام تجاری در حال کاهش است و اگر 74٪ از مارک ها به طور کامل ناپدید شوند ، بیشتر مردم اهمیتی نمی دهند. شواهد نشان می دهد مردم کاملاً عاشق مارک ها شده اند. پس چرا چنین است و آیا این بدان معناست که برندها باید اولویت بندی تصویر خود را متوقف کنند؟ مصرف کننده توانمند دلیل ساده اینکه برندها از جایگاه قدرت خود کنار نمی روند این است که مصرف کننده هرگز توانمندتر از امروز نیست. غر زدن