3 درس از شرکتهای واقعاً مشتری مدار

جمع آوری بازخورد مشتری اولین قدم آشکار در ارائه تجربیات بهینه مشتری است. اما این تنها اولین قدم است. هیچ کاری انجام نمی شود مگر اینکه این بازخورد نوعی عمل را به پیش ببرد. اغلب بازخوردها جمع آوری می شوند ، در پایگاه داده پاسخ ها جمع آوری می شوند ، در طول زمان تجزیه و تحلیل می شوند ، گزارش ها تولید می شوند و در نهایت ارائه تغییرات توصیه می شود. در آن زمان مشتریانی که بازخورد خود را ارائه کرده اند ، تشخیص داده اند که هیچ کاری با ورودی آنها انجام نمی شود و آنها انجام داده اند