کتابهای فروش دیجیتال و عصر جدید فروش

در شرایط فروش امروز ، چالش های بی شماری می تواند از کمک رهبران فروش به تیم های خود در رسیدن به اهدافشان جلوگیری کند. از زمان شیب دار افزایش فروش جدید تا سیستم های جدا از هم ، نمایندگان فروش زمان بیشتری را صرف کارهای اداری و زمان کمتری را برای فروش می گذرانند. رهبران فروش برای تسریع در رشد ، کاهش ناکارآمدی در یک سازمان و کاهش گردش مالی در فروش ، باید فرایندهایی را تنظیم کنند که چابک و سازگار باشند. کتابهای فروش دیجیتال یک ماده اساسی است