در طول سالها 3 روش مکالمه فروش تغییر کرده است

گفتگوی سنتی فروش برای همیشه تغییر می کند. فروشندگان دیگر نمی توانند برای گشت و گذار در چرخه فروش ، به نقاط عادی صحبت و مدل های کشف اعتماد کنند. این امر جایگزین کمی برای بسیاری از فروشندگان باقی می گذارد ، اما برای جمع آوری مجدد و درک واقعیت جدید آنچه باعث یک گفتگوی موفقیت آمیز در فروش می شود. اما ، قبل از اینکه به آنجا برویم ، چگونه به اینجا رسیده ایم؟ بیایید 3 روشی را که مکالمات فروش در سالهای اخیر تغییر کرده بررسی کنیم. با کاوش در نحوه برخورد مشتریان با گفتگو