منظور از "بازاریابی متن" واقعاً چیست؟

من به عنوان کسی که از محتوا ، ارتباطات و داستان سرایی شغل خود را کسب کرده ام ، برای نقش "زمینه" در قلب خود جایگاه ویژه ای دارم. آنچه ما ارتباط برقرار می کنیم - چه در شغل و چه در زندگی شخصی - فقط وقتی مخاطب ما متن پیام را درک می کند ، برای آن مهم است. بدون زمینه ، معنی از بین می رود. بدون زمینه ، مخاطبان درمورد اینکه چرا با آنها ارتباط برقرار می کنید ، آنچه قرار است از شما بگیرد و در نهایت ، چرا پیام شما گیج می شوند