تقسیم بندی مشتریان کلید رشد اقتصادی در سال 2016 است

در سال 2016 ، تقسیم بندی هوشمند نقش اصلی را در برنامه های بازاریاب بازی خواهد کرد. آنها باید در میان مخاطبان خود از مشتری و مشتریانی که درگیر هستند و بیشترین تأثیر را دارند ، بدانند. با استفاده از این اطلاعات ، آنها می توانند پیام های هدفمند و مرتبط را به این گروه برسانند که باعث افزایش فروش ، حفظ و وفاداری کلی می شود. یکی از ابزارهای فناوری که اکنون برای تقسیم بندی بینش آمیز در دسترس است ، ویژگی تقسیم بندی مخاطب از SumAll ، ارائه دهنده تجزیه و تحلیل داده متصل است.