پر کردن شکاف تبلیغات سنتی-دیجیتال

عادات مصرف رسانه طی پنج سال گذشته به طرز چشمگیری تغییر کرده است و کمپین های تبلیغاتی برای همگام شدن در حال پیشرفت هستند. امروزه دلارهای تبلیغاتی از کانال های آفلاین مانند تلویزیون ، چاپ و رادیو به خرید تبلیغات دیجیتال و برنامه ای تخصیص می یابند. با این حال ، بسیاری از مارک ها نسبت به تخصیص روش های آزمایش شده و واقعی برنامه های رسانه ای خود به دیجیتال اطمینان ندارند. انتظار می رود تلویزیون تا سال 34.7 بیش از یک سوم (2017٪) مصرف رسانه های جهانی را به خود اختصاص دهد ، هرچند زمان کافی است