دعوت به عمل - بیش از دکمه های موجود در صفحه وب شما

شما شعارها ، شعارها و شعارهای بازاریاب های ورودی را در همه جا شنیده اید: «محتوا سلطان است! ”در عصر بازاریابی دیجیتالی مشتری محور ، موبایل پسند و محتوا محور ، محتوا تقریباً همه چیز است. تقریباً به همان اندازه محبوب فلسفه بازاریابی ورودی Hubspot یکی دیگر از دلایل قهرمان آنهاست: فراخوان برای عمل یا CTA. اما عجله دارید که همه چیز را ساده کنید و آن را در وب سایت پیدا کنید! از وسعت آنچه دعوت به عمل است غافل نشوید. این بیشتر از