7 راه برای تضمین وب سایت مشتری محور

من اخیراً در حال مرور برخی از وب سایت های شرکت CPG / FMCG بودم و چه شوک دیدم! اینها سازمانهایی هستند که مصرف کننده به اسم واقعی آنهاست بنابراین باید بیشترین مصرف کننده را داشته باشند ، درست است؟ خوب بله البته! و با این حال به نظر می رسد تعداد کمی از آنها هنگام ایجاد وب سایت های خود از دیدگاه مشتری استفاده می کنند. حتی کمتر به اندازه کافی خوشحالم که باعث شود من بخواهم به وب سایت خود بازگردم ، حداقل در هر زمان به زودی! از بررسی من از