آیا سازمان شما آماده استفاده از داده های بزرگ است؟

Big Data برای بیشتر سازمانهای بازاریابی بیش از واقعیت آرزو است. اجماع گسترده درباره ارزش استراتژیک Big Data جای خود را به انبوهی از مسائل فنی پیچ و مهره ای می دهد که برای ساختار یک اکوسیستم داده و زنده سازی بینش مبتنی بر داده های واضح در ارتباطات شخصی لازم است. شما می توانید آمادگی یک سازمان را برای استفاده از داده های بزرگ با تجزیه و تحلیل توانایی های سازمان در هفت حوزه اصلی ارزیابی کنید: چشم انداز استراتژیک پذیرش داده های بزرگ به عنوان یک مهم است