12 آرکتایپ مارک تجاری: شما کدام یک هستید؟

همه ما پیرو وفاداری می خواهیم. ما دائما به دنبال آن طرح بازاریابی جادویی هستیم که بتواند ما را به مخاطبانمان متصل کند و محصول ما را به بخشی غیرقابل تعویض از زندگی آنها تبدیل کند. چیزی که ما اغلب متوجه نمی شویم این است که ارتباطات روابط هستند. اگر درمورد خودتان صریح نباشید ، هیچ کس علاقه ای به شما نخواهد داشت. این مهم است که شما می فهمید نام تجاری شما کیست و چگونه باید رابطه خود را شروع کنید