داده های بزرگ و بازاریابی: مشکل بزرگ یا فرصت بزرگ؟

هر مشاغلی که مستقیماً با مشتری معامله می کند ، می خواهد مطمئن شود که می تواند مشتری را با حداکثر کارایی و سرعت ممکن جذب و حفظ کند. دنیای امروز نقاط تماس زیادی را ارائه می دهد - کانال های سنتی ارسال مستقیم نامه و ایمیل ، و اکنون بسیاری دیگر از طریق وب و سایت های جدید رسانه های اجتماعی که به نظر می رسد هر روز سر برآورده اند. داده های بزرگ ، هم یک چالش و هم فرصتی برای بازاریابان است که سعی در برقراری ارتباط و تعامل با مشتریان دارند. این