"مشتری اول" باید مانترا باشد

استفاده از قدرت بسیاری از فن آوری های پیشرفته بازاریابی موجود ، اقدامی مناسب برای تجارت است ، اما تنها در صورتی که مشتری خود را در ذهن داشته باشید. رشد تجارت متکی به فناوری است ، این یک واقعیت بلامنازع است ، اما مهمتر از هر ابزار یا نرم افزاری افرادی هستند که به آنها می فروشید. شناختن مشتری هنگامی که شخص رودررو نیست مشکلی ایجاد می کند ، اما حجم گسترده ای از داده برای بازی با

چرا مارتک یک ضرورت استراتژیک برای رشد تجارت است

فناوری بازاریابی در دهه اخیر در حال افزایش است ، چه رسد به سالها. اگر هنوز Martech را نپذیرفته اید و در امر بازاریابی (یا فروش برای این موضوع) کار می کنید ، بهتر است قبل از اینکه عقب نمانید سوار شوید! فناوری جدید بازاریابی به مشاغل فرصت داده است تا کمپین های بازاریابی تأثیرگذار و قابل اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل داده های بازاریابی در زمان واقعی و اتوماسیون بازاریابی آنها برای افزایش تبدیل ، بهره وری و بازگشت سرمایه ، ضمن کاهش هزینه ها ، زمان و ناکارآمدی ها.