B2C CRM برای مشاغل مشتری روبرو بسیار مهم است

مصرف کنندگان در بازار امروز بیش از هر زمان دیگری قدرت دارند و به طور فعال بدنبال فرصت هایی برای تعامل با مشاغل و مارک ها هستند. جابجایی گسترده مصرف کنندگان به سرعت اتفاق افتاده است و باعث شده اکثر شرکتها به سختی مجهز باشند تا بتوانند تمام اطلاعات جدیدی را که مصرف کنندگان از راه های جدید ارائه می دهند ، مهار کنند. اگرچه تقریباً هر مشاغل پیچیده ای که با مشتری روبرو هستند از راه حل های CRM برای مدیریت مشتریان و چشم انداز استفاده می کنند ، اما بیشتر آنها مبتنی بر فناوری چند دهه پیش هستند - و طراحی شده اند