فروش فروش: شش استراتژی که قلب ها را به دست می آورد (و سایر نکات!)

نوشتن نامه های تجاری مفهومی است که به گذشته باز می گردد. در آن زمان ، نامه های فروش فیزیکی روندی بود که هدف آن جایگزینی بازاریاب های خانه به خانه و مكان های آنها بود. دوران مدرن به رویکردهای مدرن نیاز دارد (فقط به تغییرات تبلیغات نمایشگر نگاه کنید) و نوشتن نامه های فروش مشاغل نیز از این قاعده مستثنی نیست. برخی اصول کلی در مورد فرم و عناصر یک نامه فروش خوب هنوز هم اعمال می شود. همانطور که گفته شد ، ساختار و طول نامه کسب و کار شما بستگی دارد