3 گزارشی که هر CMO B2B برای زنده ماندن و رشد در سال 2020 نیاز دارد

در حالی که رهبران بازاریابی ممکن است به هزاران نقطه داده و صدها گزارش دسترسی داشته باشند ، ممکن است روی مواردی که بیشترین تأثیر را برای تجارت دارند متمرکز نشویم.