راه موفقیت خود را بیان کنید

جراحان از نظر ذهنی آماده جراحی می شوند. ورزشکاران از نظر ذهنی برای بازی بزرگ آماده می شوند. شما نیز باید در مورد فرصت بعدی خود ، بزرگترین تماس فروش یا ارائه خود تاکنون ، روانشناسی کنید. توسعه مهارت های ارتباطی عالی شما را از بقیه بسته جدا می کند. فکر کنید به چه مهارت هایی نیاز دارید: تکنیک های گوش دادن استادانه - آیا واقعاً می دانید مشتری شما به چه چیزهایی نیاز دارد و چرا؟ درد او چیست؟ آیا می توانید آن را در گفته های او بشنوید