استفاده از رسانه های اجتماعی برای رشد رویداد بعدی خود

وقتی صحبت از رسانه های اجتماعی و بازاریابی رویدادها می شود ، درس این است: اکنون از آن استفاده کنید - اما قبل از جهش مطمئن شوید که گوش می دهید. کاربران شبکه های اجتماعی سه سال پیش در سطح جهانی از کاربران ایمیل پیشی گرفته اند و پیش بینی می شود شبکه های اجتماعی همچنان رشد کنند. رسانه های اجتماعی را به عنوان یک کانال ارتباطی فراتر از یک ابزار تبلیغاتی یا جایگزین تبلیغات در نظر بگیرید. بسترهای ارتباطی یک به چند کمتر و کمتر مثر هستند. بنابراین موفقیت در دنیای دیجیتال امروز نیاز دارد