پنج نکته برتر برای ایجاد یک استراتژی محتوای رهبری فکر

بیماری همه گیر Covid-19 مشخص کرده است که ساختن و از بین بردن یک مارک تجاری آسان است. در واقع ، ماهیت نحوه ارتباط برندها در حال تغییر است. احساسات همیشه عامل اصلی تصمیم گیری بوده است ، اما این نحوه ارتباط برندها با مخاطبان خود است که موفقیت یا شکست در دنیای پس از Covid را تعیین می کند. تقریبا نیمی از تصمیم گیرندگان می گویند که محتوای رهبری فکر یک سازمان مستقیماً به عادات خرید آنها کمک می کند ، با این حال 74٪ شرکت ها